Certified Business Economist


Основна информация

Тази програма за професионално сертифициране се свежда до по-общо обучение по мениджмънт, което води до изпълнението на професионални, оперативни, организационни и управленски задачи в различни области и сфери на дейност на компанията. Притежателите на подобен сертификат следва да бъдат способни да разпознават и анализират въпроси и проблеми, свързани с бизнеса, както и да предоставят решение за тях. Освен това се очаква да могат да планират, изпълняват и оценяват всички проекти и корпоративни процеси на независима основа, взимайки предвид икономическите и правните аспекти. В допълнение, завършилите подобно обучение би следвало успешно да модерират и наблюдават проекти и корпоративни процеси, базирани на целенасочено вътрешно и външно управление, сътрудничество и комуникация.
 

Условия за прием

За да бъдат приети за програмата по професионално сертифициране като бизнес икономист, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Диплома за завършено висше образование
 • Завършено практическо обучение, заедно с две години опит в работна среда
 • Преминаване на тест за прием и изпит за правоспособност
   

Признаване на изпити, положени в други образователни институции

Изпити, положени в други образователни институции могат да бъдат признати, по предварителна заявка. За тази цел всички необходими документи ясно оказващи достоверността на тези изпити, трябва да бъдат преварително предоставени. 
 

Модули

Програмата за професионално сертифициране за бизнес икономист включва следните модули:

 • Бизнес Администрация
 • Икономика
 • Научна Методика/ Методология
 • Счутоводен и Мениджмънт Контрол
 • Финансов Мениджмънт
 • Маркетинг
 • Продажби и Дистрибуция
 • Търговско Право
 • Мениджмънт Човешки Ресурси
 • Организационен Мениджмънт
 • Мениджмънт и Управление
 • Логистика

Всеки модул завършва с изпит, който се състои от анализ на конкретен случай, дисертация или курсова работа.

Всеки модул индивидуално трае между два и три месеца.
 

Дисертация

Програмата за Certified Business Economist завършва с дипломна работа. Тя следва да бъде написана на английски език в размер от 60 страниц. Темата може да бъде свободно избрана и договорена с ръководителя; препоръчително е тя да бъде свързана с професионалните познания на студента и да съдържа практически ориентирани проучвания. Чрез дипломната работа студентът демонстрира, че е способен да идентифицира, представя, оценява и решава сложни проблеми, възникващи в бизнес практиката.

Времето за съставянето на дипломната работа е от три до шест месеца.
 

Признание

Притежателите на подобен тип сертификат, би следвало да придобият усъвършенствани знания и умения в конкретната област на изучаване, използвайки принципи, теории и иновации, необходими за решаване на сложни и непредсказуеми проблеми в конкретна област на работа и обучение, изискващи стратегическо управление на екипите, както и отговорност за професионалното развитие на хора или групи. Сертификатът получен при успешно завършване на програмата, базирана на Европейската квалификационна рамка създадена от Европейския парламент и Европейския център за развитие на професионалното обучение между държавите-членки на ЕС, може да бъде класифициран като ниво EQR5, при което получения докумет съответства на цикъла за кратко обучение или съответно на първата квалификация за професионално обучение. Тъй като обаче Европейската квалификационна рамка работи на изцяло доброволни начала и без никаква правно обвързваща сила, признаването на образователни постижения придобити в следствие на завършената програма, както и последващо обучение след завършването, би следвало да се осъществява самостоятелно и индивидуално в съответната образователна институция .