Certificate of Advanced Studies


Основна информация

Certificate of Advanced Studies (CAS) е сертификат за допълнително обучение, придобит след завършване на университет и първоначално натрупан професионален опит в определна сфера. Той обаче може също да бъде получен и преди или по време на висшето образование. Повечето университетски курсове са най-често фокусирани върху теоретичната част но обучение, CAS курсовете дават на студентите възможността да специализират интензивно и с практическа насоченост. По този начин те доусъвършенстват вече придобитите в конкретна област знания и умения или усвояват нови такива извън настоящата област на знание. 
 

Условия за прием

За да бъдат приети в програмата за Certificate of Advanced Studies, всички кандидати трябва да отговаряте на поне едно от следните изисквания за прием, посочени по-долу:

- Завършен университет или друго висше учебно заведение с първоначален трудов опит

-  Притежание на диплома за професионален бакалавър, квалификация за кандидатстване за висше образование и първоначален трудов опит

- Завършено практическо обучение и първоначален трудов опит

- Преминаване на тест за прием и изпит за правоспособност
 

Признаване на изпити, положени в други образователни институции

Тъй като Certificate of Advanced Studies (CAS) предоставя по-задълбочени познания, с предимно практическа насоченост в различни сфери,  признаването на изпити, положени в други образователни институти, не е възможно.
 

Модули

В момента се предлагат следните курсове по CAS: 

  • CAS Digital Leadership
  • CAS Digital Project Management
  • CAS Career Development
  • CAS Digital Business Development
  • CAS Cyber Security Management
  • CAS Digital Product Management
  • CAS Social Media Marketing
  • CAS Digital Content Marketing
  • CAS Brand Management
  • CAS Digital Public Relations

Всеки курс изисква завършването на няколко модула. Курсовете са проектирани по такъв начин, че да преподават основни теоретични знания, които след това да бъдат приложени в рамките на различни казуси. 

Всеки курс е проектиран да продължи шест месеца. Всеки записан в курса има възможността да удължи продължителността му безплатно за още шест месеца. 
 

Дисертация

Подобно на други научни степени, програмата за Certificate of Advanced Studies завършва с дисертационен труд. Той трябва да бъде съставен на английски език в размер на 30 страници. Темата може да бъде свободно избрана и договорена с ръководителя; препоръчително е тя да бъде свързана с професионалните познания на студента и да съдържа практически ориентирани проучвания. Чрез дисертацията студентът представя доказателство, че е способен да идентифицира, представя, оценява и решава сложни проблеми, възникващи в областта на обучение.

Продължителността на дисертационния труд е четири седмици.
 

Признание

Завършването на подобна програма демонстрира обширни, както и тясно специализирани теоретични и фактически познания в рамките на определена област на работа и обучение, заедно с осъзнаването на границите на придобитите знания. Завършилите показват редица когнитивни и практически умения, необходими за разработването на креативни алтернативи за разрешаването на абстрактни проблеми. След успешното завършване на програмата, студентите са в състояние да съблюдават и развиват собственото си представяне, както и това на другите. Сертификатът получен при успешно завършване на програмата, базирана на Европейската квалификационна рамка създадена от Европейския парламент и Европейския център за развитие на професионалното обучение между държавите-членки на ЕС, може да бъде класифициран като ниво EQR5, при което получения докумет съответства на цикъла за кратко обучение или съответно на първата квалификация за професионално обучение. Тъй като обаче Европейската квалификационна рамка работи на изцяло доброволни начала и без никаква правно обвързваща сила, признаването на образователни постижения придобити в следствие на завършената програма, както и последващо обучение след завършването, би следвало да се осъществява самостоятелно и индивидуално в съответната образователна институция.


Открийте нашите интересни програми