Семинари


Уъркшоп семинарите провеждани от Open Institute могат да бъдат определени като аналог на научните конференции. Сам по себе си, този вид форма на обучение се провежда с по-малка аудитория, което от своя страна прави уъркшопа идеална възможност за студентите в придобиването на опит от първа ръка работейки заедно с други хора за постигането на обща цел, често свързана с практически ориентирани теми. Колаборативният подход използван за провеждането на уъркшоп семинари, позволява на участващите в тях да се включват интензивно при изпълнението на различни по вид задачи. Това от своя страна допринася за изграждането на различни ключови умения за взимане на решения, разрешаване на проблеми, както и аналитични и  комуникативни такива, които са особено полезни в бъдеща професионална среда. Уъркшопът е форма на обучение, която набляга основно на групови занимания, които се провеждат в по-кратък период от време. Част от тези занимания включват групови дискусии разискващи научни въпроси, колективни разсъждения и анализи на належащи теми зададени в съответния уъркшоп, намиране на решения по различни казуси и други. Уъркшоповете в Open Institute се провеждат от висококвалифицирани лектори и професионалисти, които споделят ценния си опит чрез занимателни дейности, като същевременно насърчават всички участници да се включват активно във всяка инициатива. Често ролята на лектора в този тип семинари, се изразява в това той да зададе водещата цел и да представи основната тема, както и да структурира хода на разговора с цел да се създадат по-благоприятни условия за дискусия между участниците. Подобен подход позволява на студентите да възприемат по-ясно какво точно се изисква от тях, за да може крайните резултати да се постигнат постепенно и посредством сътрудничество с останалите участници.

Open Institute използва четири подхода за провеждането на уъркшопове в зависимост от въпросната тема и проблем разисквани по време на подобно обучение. Те са както следва: уъркшоп за разрешаване на конфликти, уъркшоп за разрешаване на проблеми, концептуален уъркшоп, както и такъв за взимане на решения в различни ситуации. При уъркшоповете са разрешаване на проблеми първата стъпка е да се определи проблема, въз основа на който се поставят подходящи цели, както и разработени решения. След това тези решения биват представени, оценени и накрая записани от участниците. Уъркшоповете за разрешаване на конфликти, от друга страна, се определят от взаимен научен конфликт, в хода на който оценката на всички настоящи положителни аспекти е последвана от етап на анализ, както и намиране на перспективи, които също биват подробн озаписани от участващите. Концептуалните уъркшопове пък включват разработването на нова концепция за предмет на изследване, в началото на която се определят основните условия и цели. След това тези цели биват групирани и трансформирани в конкретни идеи, концепции и препоръки за действие, които на свой ред биват кондензирани и оценени. Не на последно място, Open Institute провежда и семинари за вземане на решения, които служат като подход към научен проект или модел. Първата стъпка е да се изберат различни модели или подходи, които участниците да разработят индивидуално, както и да представят на групата, и които след това следва да бъдат оценени от групата. Въз основа на груповата преценка обикновено се избират три подхода или модела в опит да се избере най-подходящия подход или модел.

Всички уъркшопове са създадени с цел да провокират участващите да използват креативното и критично мислене.

Записването за бъдещи уъркшоп семинари се осъществява чрез календара за събития, който може да намерите на сайта.