Научна дейност


Научноизследователската дейност в Open Institute е фокусирана върху областта на науката и дефинирана от систематичното търсене на нови открития. Тя се извършва на дисциплинарен и интердисциплинарен принцип, и по-точно в следните отдели:

  • Бизнес, мениджмънт и право

  • Медицина, здраве и социални науки

  • Хуманитарни науки

  • Инженерство и информационни технологии

  • Медии, комуникации и култура

В зависимост от изследователските нужди, Open Institute провежда основно изследване, индустриално изследване и експериментално изследване. Докато основното изследване включва изпълнението на оригинални проучвания с теоретични и опитни експерименти с цел обогатяване на знанията, индустриалното изследване търси събирането и натрупването на нови  открития, за да се развият нови продукти, процедури или услуги. Експерименталното изследване, от своя страна, включва развитието на нови или подобрени продукти, процедури или услуги на базара на вече съществуващи икономически или технически знания. Придържането към етичните стандарти за научно изследване е приоритет при прилагането на тези изследователски проекти. Етичните стандарти включват уважение, автономност, благодеяние, справедливост, информирано съгласие, конфиденциалност, защита на данните и почтеност.

Научноизследователската дейност проведена в Open Institute обикновено е достъпна за аудиторията чрез дисертации, монографии или научни документи, за чиято цел може да се използва богатото разнообразие от възможности за публикуване в Open Institute.